การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)  ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓