การประชุมการแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และชุมชนข้างเคียง

วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมการแก้ปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และชุมชนข้างเคียง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓