การประชุมขยายผลการพัฒนาระบบ Regional Medical Director เขตสุขภาพที่ ๖ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมการประชุมขยายผลการพัฒนาระบบ Regional Medical Director เขตสุขภาพที่ ๖ โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ Regional Medical Director เขตสุขภาพที่ ๖ ให้เป็นเขตสุขภาพนำร่อง และหารือแนวทางการพัฒนาและยกระดับการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน และสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓