การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีนายแพทย์วิทยา หอมฉุน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓