การประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้นายวิโรจน์ งานสุุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้คะแนนผู้ขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน และผู้ด้อยโอกาส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒