การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓