การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0048

DSC_0081

DSC_0032

DSC_0057 DSC_0058 DSC_0059 DSC_0060 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0068 DSC_0071 DSC_0072 DSC_0074 DSC_0075 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0094 DSC_0095 DSC_0096 DSC_0100 DSC_0101 DSC_0102 DSC_0103 DSC_0105 DSC_0107 DSC_0112 DSC_0001 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0054