การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓