การประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒