การประชุมคณะกรรมกาารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมกาารพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓