การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการบริหารจัดการ

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓