การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเเละการศึกษาพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพเเละการศึกษาพิเศษ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดส ระแก้ว ชั้น ๓