การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหารือแนวทางการดูแลและให้สิทธิการรักษาพยาบาลแก่ผู้พิการ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓

DSC_0044DSC_0056DSC_0083 DSC_0091 DSC_0097 DSC_0107 DSC_0111 DSC_0116 DSC_0118 DSC_0123 DSC_0002 DSC_0005 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0041 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0071 DSC_0077 DSC_0078