การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓