การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเปิ้นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ด้านการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายงบประมาณ ให้แก่หน่วยบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว