การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองแผนและงบประมาณ ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓