การประชุมชี้แจง เรื่อง การปฏิรูปองค์การปกครองท้องถิ่น

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ นางนินนาท ชลิตานนท์ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมด้วยนายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองประธานกรรมาธิการ คนที่ ๑ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมาธิการ และคณะ เดินทางมาประชุมชี้แจงเรื่องการปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่นให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายศานิตย์ นาคสุขศรี สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระเเก้ว ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0011 DSC_0012 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0051 DSC_0054