การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้นที่ ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว