การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓