การประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ภาคตะวันออก ๙ จังหวัด และเมืองพัทยา) โดยสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร ณ โรงแรมจันทรา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว