การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันหฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว