การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว