การประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เพื่อหารือการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒