การประชุมเตรียมการรับเสด็จองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขใจ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ จ่าเอกสมชาย อิศรานุกูล ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

DSC_0027 DSC_0028 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0044