การประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคณะอนุกรรมการกำกับติดตามเเละประเมินผลของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวักสระเเก้ว ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคณะอนุกรรมการกำกับติดตามเเละประเมินผลของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระเเก้ว และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว