การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือการประเมินผลกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ รักษาการผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๓