การประชุมเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๒

DSC_0126

DSC_0170 DSC_0175 DSC_0180 DSC_0191 DSC_0198 DSC_0108 DSC_0109 DSC_0112 DSC_0114 DSC_0117 DSC_0123 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0131 DSC_0143 DSC_0144 DSC_0145 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0153 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0158 DSC_0162 DSC_0163 DSC_0168