ขั้นตอนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐

การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

  • pdf_icon แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม
  • pdf_icon แบบขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
  • pdf_icon เอกสารประกอบการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้
  • pdf_icon ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๐