การให้ข้อมูลประกอบการดำเนินงานตรวจสอบเเละประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนริทร์ แช่มช้อม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เเละหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในการให้ข้อมูลประกอบการดำเนินงานตรวจสอบเเละประเมินผลของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดสระเเก้ว และเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาเเนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาและร่วมมือกับจังหวัด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและท้่องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยังยืนต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ชั้น ๒