กิจกรรมการตั้ง “ปณิธานความดี บริจาคโลหิตฯ

วันที่่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมการตั้ง “ปณิธานความดี บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

DSC_0003 DSC_0005-2 DSC_0008-2 DSC_0010-2 DSC_0011-2 DSC_0012-2 DSC_0014-2 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0038 DSC_0041 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0052 DSC_0055 DSC_0024