กิจกรรมการเเข่งขัน รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๖

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดสระเเก้ว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ให้เกิดความเข้มเเข็ง สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระเเก้ว “กิจกรรมการเเข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ อ๊อฟโรด โทรฟี่ ๒๐๑๖” ชิงเเชมป์ประเทศไทย ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ สนามที่ ๔ จังหวัดสระเเก้ว ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามโกลเด้นเกต จังหวัดสระเเก้ว (ด้านหลังสถานีรถไฟอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว ประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฯ จำนวน ๕๕๕,๐๐๐.- บาท (ห้าเเสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จึงขอเชิญท่านชมการเเข่งขันดังกล่าว ตามวัน เวลาข้างต้น และงานนี้มีการถ่ายทอดสดในวันจันทร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งเเต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น. ทางช่อง ๙ อสมท.

img20161202_19464934