กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเวทีชุมชน STRONG : ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG) สู่เครือข่ายและชุมชน ครั้งที่ ๑ โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์และลงนามคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริต พิธีมอบธงสัญลักษณ์และคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริต การบรรยายเรื่อง Model STRONG สู่การบูรณาการการต่อต้านการทุจริต และการระดมความคิดเห็นเชิงบูรณาการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว