กิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกิจกรรมโครงการสร้าง

จิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ได้รับการอนุมัติให้จัดกิจกรรมดังกล่าว

ตามที่จังหวัดสระเเก้วได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิม

พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ ๔ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสระเเก้ว เดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0006 DSC_0014 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0038 DSC_0045 DSC_0054 DSC_0060