เรื่อง ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนสงเคราะห์๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนสงเคราะห์๑ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

  งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู ที่โรงเรียนสงเคราะห์๑