เรื่อง งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม จำวนวน ๓๑ รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ข้อมูลรายละเอียด และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ