เรื่อง จ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ การจ้างเหมาบริการเก็บกวาด และเก็บขยะมูลฝอยในบริเวณพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

จ้างเหมาเก็บกวาดและเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ