เรื่อง ซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ (software) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ software) สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สระเเก้ว ๑.ระดับมัธยมศึกษา ๒.ระดับประถมศึกษา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

ซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ(software) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารฯ