ซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านหนองติม – บ้านโคกปราสาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้กองช่าง ทำการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอน สายบ้านหนองติม – บ้านโคกปราสาท ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

315 317 319 320 322 326 327 328 329 330 331 334 337 338 344 346 351 355 357 364 365 370 373 375 377 379 381 382 384 387 388 389 390 391