ซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านคลองยาง – บ้านเบญจขร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้กองช่าง ทำการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอน สายบ้านคลองยาง – บ้านเบญจขร ตำบลไทรทอง – ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

397 402 404 405 409 411 414 416 418 420