ซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านคลองยาง – บ้านเบญจขร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้สั่งการให้กองช่าง ทำการซ่อมปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอน สายบ้านคลองยาง – บ้านเบญจขร ตำบลไทรทอง – ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 717 718 719 720 722 723