เรื่อง ดำเนินการจัดซื้อยาง เพื่อใช้กับยานพาหนะ ๕ คัน จำนวน ๙ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ดำเนินการจัดซื้อยาง เพื่อใช้กับยานพาหนะ ๕ คัน