ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ