ดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบทฯ

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าดำเนินการซ่อม ปรับปรุง ถนนที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท สายบ้านเนินผาสุก – บ้านโคกข้าวเหนียว (ตอนบ้านเนินผาสุก) ต่อจากเดิม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามนโยบายของท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่

1 2 3 45 6 7 8 9 10 11