ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดำเนินการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

DSC_0003 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0019