ตรวจประเมินประสิทธิภาพของอบจ.สระเเก้ว ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี ๒๕๕๙ เข้ามาตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว จำนวน ๔ ด้าน คือ ๑.ด้านการบริหารจัดการ ๒.ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ๓.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ๔.ด้านการบริการสาธารณะ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0009 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0031 DSC_0033