ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนางวันดี เฟื่องนิภากรณ์ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นำคณะเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

ตามโครงการพัฒนาผู้นำและบุคลากรท้องถิ่น ปี ๒๕๕๗ ณ.กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เวลา ๑๓.๐๐ น.

DSC_0002 DSC_0004 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0015