ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการสร้างเครื่อข่าย ขยายผลบ้านสวย เมืองสุข

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ต้อนรับและบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการตลาดโรงเกลือให้กับ คณะศึกษาดูงานตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลบ้านสวย เมืองสุข ประจำปี ๒๕๖๐ จากกรมการปกครอง ณ กองอำนวยการตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13