ต้อนรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตฯ

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ท่านธนพล รอดภัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ต้อนรับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0026 DSC_0037-2DSC_0020 DSC_0023 DSC_0025-2DSC_0030 DSC_0031DSC_0004 DSC_0005