ต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ วิทยาเขตสระแก้ว

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ให้การต้อนรับ อาจารย์ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รองอธิการบดี และคณะ เพื่อร่วมพูดคุยขอคำปรึกษาหาแนวรือ เกี่ยวกับนโยบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พัฒนาอาคารเรียนรู้สระแก้ว 4 ดี วิถีพอเพียง ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรพอเพียง รวมถึงเรื่องการปรับภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความรู้ในรูปแบบวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

DSC_0087 DSC_0090 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0105 DSC_0108 DSC_0112 DSC_0113 DSC_0114 DSC_0115 DSC_0116 DSC_0117 DSC_0118 DSC_0119 DSC_0121 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0126 DSC_0127 DSC_0129 DSC_0138 DSC_0145