ทำความสะอาดสถานที่ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมถวายความอาลัยฯ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บกวาดขยะ และเก็บวัสดุอุปกณ์ที่ใช้ในการจัดงานถวายความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1 dsc_0347 dsc_0349 dsc_0350 dsc_0352 dsc_0353 dsc_0359 dsc_0361 dsc_0363 dsc_0364 dsc_0365 dsc_0367 dsc_0368 dsc_0371 dsc_0372 dsc_0374 dsc_0375 dsc_0376 dsc_0377 dsc_0379 dsc_0381 dsc_0383 dsc_0385 dsc_0386 dsc_0391 dsc_0392 dsc_0393 dsc_0395 dsc_0398 dsc_0401 dsc_0402 dsc_0406 dsc_0412 dsc_0414 dsc_0419 dsc_0423 dsc_0426 dsc_0427 dsc_0428 dsc_0433 dsc_0434 dsc_0435